VŠEOBECNÉ TERMÍNY A PODMIENKY POUŽÍVANIA ONLINE REZERVAČNÉHO SYSTÉMU Lietajúca reštaurácia

1. Návštevníci a užívatelia (ďalej len zákazník) online rezervačného systému Lietajúcej reštaurácie (ďalej len systém) súhlasia s nasledujúcimi podmienkami používania (ďalej len podmienky):
2. Systém je riadený spoločnosťou VOIP s.r.o., so sídlom Zelinárska 8, 82108 Bratislava, IČO: 50082451

3. VOIP s.r.o. nie je organizátorom žiadneho eventu. VOIP s.r.o. predáva lístky na požiadanie, v mene usporiadateľa. VOIP s.r.o. nemá žiadne práva k stanoveniu alebo zmene ceny lístkov a podmienok predaja, okrem iného, ​​nerozhoduje o usporiadaní miest (sedadiel) pri žiadnom evente, nevykupuje späť, nenahrádza lístky alebo darčekové poukážky, nekompenzuje akokoľvek znehodnotené, stratené, ukradnuté, poškodené atď lístky. VOIP s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spojené s eventom. Okrem toho VOIP s.r.o. nekompenzuje hodnotu stratených vecí počas eventu. Práva a povinnosti vyplývajúce z lístkov sú stanovené a oznámené organizátorom daného eventu, VOIP s.r.o. za žiadnych okolností nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, modifikácie, výkon, atď týchto práv a povinností.

4. VOIP s.r.o. nie je zástupcom organizátorov, umelcov, atď. žiadneho eventu alebo akejkoľvek osoby zodpovednej za organizáciu, obsah, informácie, propagáciu alebo kvalitu. Osoba za to zodpovedná je organizátor daného eventu. Prípadné nároky spojené s konaním eventu musia byť predložené priamo organizátorovi.

5. Zákazník dostane lístok(-y) v systéme po zaplatení za lístok(-y) a po tom, ako je potvrdenie objednávky akceptované vygenerovaním elektonického lístka / potvrdenia o rezervácii zo systému a odoslané na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

6. Lístok/potvrdenie o rezervácii musí byť uchovávané na bezpečnom mieste.

7. VOIP s.r.o. nie je povinný odkúpiť alebo kompenzovať lístky v prípade, že príslušný event bol zrušený, odložený alebo ak dôjde k zmene miesta konania eventu. Za spätné odkúpenie a / alebo náhradu lístkov je zodpovedný organizátor, pokiaľ to nie je oznámené inak.

8. Akékoľvek použitie webovej stránky systému Lietajúcej reštaurácie jej obsahu a informácií prípadné nezákonné činnosti ako aj kúpy za účelom ďalšieho predaja pre reklamné alebo obchodné účely alebo za účelom nadobudnutia iných výhod, vrátane sprostredkovania lístkov, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu VOIP s.r.o. zakázané. VOIP s.r.o. má právo účtovať zmluvnú pokutu za porušenie zmluvy vo výške až 100 000 EUR od každého zákazníka, ktorý porušil toto ustanovenie.

9. V prípade porušenia akejkoľvek podmienky používania systému, VOIP s.r.o. má právo jednostranne ukončiť používanie systému a / alebo pozastaviť akékoľvek nákupné transakcie lístkov vykonávané touto osobou.

10. Vykonaním akejkoľvek akcie na stránke systému, zákazník potvrdzuje, že:
1) osoba má najmenej 18 rokov, má plnú pasívnu a aktívnu spôsobilosť na právne úkony pre používanie systému;
2) je právnická osoba, ktorej zástupca má všetky potrebné oprávnenia používať služby systému v mene tejto osoby a prevziať všetky povinnosti danej právnickej osoby;
3) osoba plne súhlasí so všetkými podmienkami používania systému;

11. Ani VOIP s.r.o., ani organizátor nie je povinný overiť či osoba uvedená na lístku je tá, ktorá lístok kúpila a nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z uvedenej skutočnosti. Keď zákazník vstúpi na event na základe lístku vytlačeného zákazníkom, považuje sa, že vstúpil na miesto konania eventu a to v čase, kedy zákazník prvýkrát predkladá výtlačený lístok na overenie organizátorom.

12. VOIP s.r.o. má právo zmeniť podmienky používania systému zverejnením relevantných informácií/správ na webe www.lietajucarestauracia.sk. Zmeny nadobudnú platnosť po ich zverejnení na internetových stránkach www.lietajucarestauracia.sk .

13. Všetky nároky týkajúce sa uskutočnenia, obsahu, kvality, reklamy, atď musia byť predložené organizátorovi eventu.

14. Akékoľvek rozpory vzniknuté na základe používania stránok systému musia byť v súlade s týmito podmienkami a zákonmi Slovenskej republiky.

15. Pri žiadnej transakcii VOIP s.r.o. nevidí údaje o platobnej/kreditnej karte používanej zákazníkmi. Na účely dokončenia transakcie sú zákazníci presmerovaní do bezpečného prostredia brány pre spracovanie platieb. V čase platby držiteľ karty vloží údaje z karty do databázy umiestnenej na serveri brány pre spracovanie platieb a akékoľvek údaje týkajúce sa transakcie sú tiež uložené na serveri brány na spracovanie platieb. VOIP s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo nesprávnosť údajov na kartách. VOIP s.r.o., s cieľom bojovať proti podvodom, môže sledovať IP adresy svojich zákazníkov, aby odhalil objednávky z rovnakej IP adresy pomocou rôznych kariet alebo zadania v mene rôznych príjemcov. V prípade akéhokoľvek podozrenia z podvodu, VOIP s.r.o. to oznámi bráne na spracovanie platieb.

16. V prípade podozrenia z podvodov s platobnými kartami brána na spracovanie platieb má právo pozastaviť spracovanie transakcie po dobu vyšetrovania alebo zrušiť transakciu. V takom prípade banka upovedomí VOIP s.r.o. o vyšetrovaní podozrivej transakcie a VOIP-u s.r.o. nie je dovolené, aby vydal službu pred ukončením vyšetrovania.

17. Na získanie dát karty (ak sa vyžadujú) sú použité MasterCard Secure Code a Verified by Visa alebo podobné systémy.

18. Tieto podmienky zostávajú v platnosti po dobu trvania akéhokoľvek právneho vzťahu medzi zákazníkom a VOIP s.r.o. riadeným týmito podmienkami.

19. Zákazník súhlasí so zasielaním informačných listov poslaných VOIP s.r.o. alebo organizátorom na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

20. Ak zákazník odstúpi od zmluvy VOIP s.r.o. je povinný vrátiť hodnotu lístka, po odpočítaní servisu a provízie. V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy VOIP s.r.o. má právo účtovať si províziu, ktorej výška je uvedená v bode 23.

21. V prípade, že k úhrade bola použitá platobná karta, jediný spôsob, ako zrušiť transakciu je zaslanie žiadosti do brány na spracovanie platieb s uvedením dátumu transakcie. V žiadosti musí byť tiež uvedený dôvod zrušenia. Na vrátenie finančných prostriedkov nemožno použiť iné kanály. Držiteľ karty musí byť informovaný o zrušení transakcie písomnou formou, len za predpokladu, že tovar bol vrátený a transakcia je zrušená na základe písomnej žiadosti zákazníka.

22. V prípade vrátenia lístka, vrátenie nebude zahŕňať dodatočné poplatky, poplatky za poštovné a ďalšie poplatky.

23. Rezervácia môže byť zmenená alebo zrušená do 30 dní pred eventom, v tom prípade zákazník môže žiadať 100%-nú náhradu. Ak je rezervácia zmenená alebo zrušená 29 – 2 dni pred eventom, zákazník môže požiadať o 50% náhrady.

24. V prípade, že zákazník zruší rezerváciu neskôr ako 48 hodín pred eventom, nemá zákazník žiadny nárok na náhradu.

25. Uskutočneniu eventu zabráni vietor s rýchlosťou 15 metrov za sekundu a blesky. Ak je zdvihnutie zrušené, všetci hostia dostanú darčekové poukážky systému Lietajúcej reštaurácie v rovnakej hodnote, ako zrušený event.

26. V prípade, že zdvihnutie musí byť skrátené v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, hostia dostanú darčekové poukážky v hodnote 50% z prerušeného zdvihnutia, ak boli zdvihnutí na menej ako polovicu času určeného na zdvihnutie.

27. Príchod na miesto konania je najmenej tridsať minút pred Vašim časom rezervácie. Ak prídete neskoro, bude vaša rezervácia zrušená.

28. Nezabudnite si so sebou zobrať vytlačený lístok/ potvrdenie o rezervácii.

29. Oblečte sa podľa počasia, ale pamätajte, že vo výške 50 m môže byť vietor silnejší ako na zemi a teplota môže byť trochu nižšia.

30. Aby ste si užili systém Lietajúcej reštaurácie, musíte mať z bezpečnostných dôvodov výšku najmenej 150 cm.

31. Personál systému Lietajúcej reštaurácie je schopný pomôcť postihnutým ľuďom tak, aby sa mohli bezpečne zúčastniť na evente.

32. Je tu možnosť objednať špeciálne vegetariánske menu. Označte prosím svoju požiadavku v dodatočnom poli na informácie.

33. Ľudia mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť eventu len v sprievode dospelej osoby.

34. Personál Lietajúcej reštaurácie môže odmietnuť vstup osobám, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok, alebo ktoré sú zjavne nespôsobilé zodpovedne konať, alebo osobám, ktoré inak ohrozujú hostí alebo chod eventu. Týmto osobám nebude vrátená hodnota lístka.

35. VOIP s.r.o. zhromažďuje osobné údaje len počas doby nákupu, ak zadáte príkaz k nákupu lístkov alebo tovarov z nášho systému. Táto informácia sa používa na spracovanie a plnenie objednávky. V žiadnom inom čase nie sú akékoľvek osobné údaje zhromažďované v našom systéme.

36. Informácie zhromaždené počas procesu nákupu (checkout) sú zákazník, fakturačné a dodacie údaje, vrátane mena zákazníka, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, mailingovej adresy a údajov o kreditnej karte.

37. VOIP s.r.o. berie Vaše súkromie veľmi vážne. Nepredávame alebo nepožičiavame Vaše kontaktné informácie nikomu. Informácie o zákazníkovi sú dostupné len organizáciám tretej strany, ktoré spracúvajú kreditné karty a majú uľahčiť úhradu Vašej objednávky a tretím stranám, ktoré zabezpečujú poskytnutie služby, aby umožnili dodanie Vašej objednávky. V niektorých prípadoch môžeme použiť vašu e-mailovú adresu, aby sme Vás informovali o promo akciách a službách nášho systému Lietajúcej reštaurácie. Vaše osobné údaje nie sú zverejnené akýmkoľvek iným tretím stranám.

38. VOIP s.r.o. dodržiava bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov s cieľom predchádzať ich strate, odcudzeniu, zneužitiu neoprávneným prístupom, zverejneniu, pozmeneniu a zničeniu.

39. Ako je bežnou praxou na mnohých internetových stránkach, náš systém používa “cookies” na účely zabezpečenia vykonávania Vašich úkonov na webovej stránke a na účely sledovania produktov, ktoré ste si vybrali. Cookies neukladá žiadne osobné identifikačné údaje. Ako je tomu u väčšiny webových stránok, automaticky zhromažďujeme určité informácie a ukladáme ich do protokolových súborov. Tieto informácie zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odkazujúce/predvolené stránky, operačný systém, dátum/čas a clickstream-ové dáta.

40. Podmienky pre nákup a odkúpenie darčekových poukážok:
• Darčekové poukážky sú platné do konca 1. roka od ich nadobudnutia.
• Darčekové poukážky je možné uplatniť iba po zadaní jedinečného čísla darčekového poukazu v rezervačnom systéme, pri rezervácii miest pre dané zdvihnutie. Darčeková poukážka funguje ako zľava na zvolenom balíčku v rezervačnom systéme.
• Akýkoľvek zostatok na darčekovej poukážke nemožno použiť po tom, čo vypršala jeho platnosť.
• Ak hodnota vašej rezervácie v rezervačnom systéme prekročí hodnotu vašej darčekovej poukážky, zostatok musí byť uhradený kreditnou kartou.
• Pri rezervácii v rezervačnom systéme možno uplatniť len jednu darčekovú poukážku.
• Pri objednávaní darčekovej poukážky je nutné zadať úplné číslo kreditnej karty do objednávkového formulára. Po zadaní objednávky nie je možne doplniť akékoľvek údaje.
• Darčekové poukážky nemožno vymeniť za hotovosť. Darčekové poukážky nemožno predať.
• VOIP s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za preklepy v e-mailovej adrese príjemcu. Nie sme zodpovední za stratené alebo ukradnuté darčekové poukážky, za meškanie odoslaných darčekových poukážok (napr. z dôvodu technických problémov), alebo za darčekové poukážky, ktoré sú použité bez dovolenia.
• VOIP s.r.o. bude mať právo uzavrieť účty zákazníkov a/alebo požiadať o alternatívne spôsoby platenia, ak je podvodom nadobunutá darčeková poukážka uplatnená alebo používaná na www.lietajúcarestauracia.sk alebo ak existuje podozrenie z klamstva, podvodu alebo inej nezákonnej činnosti v súvislosti s nákupom alebo uplatnením darčekovej poukážky. VOIP s.r.o. nebude preplácať alebo znovuaktivovať príslušné darčekové poukážky.

41. VOIP s.r.o. si vyhradzuje právo použiť akékoľvek fotografie/videá natočené na ľubovoľnom evente Lietajúcej reštaurácie a to aj bez výslovného písomného súhlasu tých, ktorí sú zahrnutí do fotografií/videí. VOIP s.r.o. môže používať fotografie/videá v publikáciách alebo v mediálnych materiáloch, ktoré sú VOIP s.r.o. vyrábané, používané alebo zazmluvené vrátane, ale nie obmedzené len na brožúry, pozvánky, knihy, noviny, časopisy, televíziu, internetové stránky, atď. Každá osoba, ktorá si neželá nechať sa odfotografovať alebo fotografie distribuovať musí kontaktovať VOIP s.r.o. písomne o jeho/jej úmysle a priložiť fotografiu. Navirec Solutions s.r.o. bude používať fotografie pre účely identifikácie a bude ich držať v tajnosti.

42. Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad ochrany súkromia či Vašich dát, termínov a podmienok používania systému, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo tel:

office@luxuryevents.ltd, 0904 40 90 80

Organizátor eventu:

Luxury Events Ltd
Tornimäe 7-36,
Tallinn, Estonia
10145
Reg. No.:14306547
VAT: EE101996453